Skip to main content

วารสาร

กลยุทธ์ CSR สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก เยาวชนรู้สึกดีกับบริษัทน้ำเมา

2711 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

กลยุทธ์ CSR สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก เยาวชนรู้สึกดีกับบริษัทน้ำเมา

จากการศึกษาผลกระทบของการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทโฆษณาส่งเสริมสังคม (CSR) ต่อเยาวชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๑โดย ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ ซึ่งใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพกับเยาวชนจำนวนทั้งสิ้น ๖๙๗ ราย พบว่า การโฆษณาลักษณะนี้สามารถสร้างภาพลักษณ์ทางบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มเยาวชนและสามารถลบภาพการเป็นสินค้ามอมเมาได้โดยผ่านกลยุทธ์การเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชน 

เหตุผลที่กลุ่มเด็กและเยาวชนชื่นชอบโฆษณาแนว CSR เนื่องจากโฆษณาสวย เนื้อหาดี ไม่ได้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่กำลังทำความดี เช่นช่วยเหลือสังคม รักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น อีกทั้งโฆษณาลักษณะนี้สร้างให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้าทั้งที่เยาวชนไม่เคยเป็นผู้บริโภคแต่แสดงความคาดหวังและตัดสินใจที่จะบริโภคตราสินค้าดังกล่าวเมื่อมีโอกาส โดยคิดว่าการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับเป็นการทางบุญทางอ้อม

ที่มา: 
รายงานสถานการณ์สุรา พ.ศ.๒๕๕๒ โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
AttachmentSize
klyuthth_CSR_sraangphaaphlaksnechingbwk_eyaawchnruusuekdiikabbrisathnamemaa.doc33.5 KB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article