Skip to main content

วารสาร

ผู้บาดเจ็บกว่าครึ่ง...ถูกคนเมาทำร้าย

1100 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

ผู้บาดเจ็บกว่าครึ่ง...ถูกคนเมาทำร้าย

    การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บาดเจ็บรุนแรง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงในทุกสาเหตุ โดยผู้บาดเจ็บจากการถูกทำร้ายเป็นผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงสุดถึงร้อยละ ๕๕.๒๔ รองลงมาคืออุบัติเหตุขนส่ง ร้อยละ ๓๔.๓ และการตั้งใจทำร้ายตนเอง ร้อยละ ๒๐.๕

ที่มา: 
รายงานสถานการณ์สุรา พ.ศ.๒๕๕๒ โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
AttachmentSize
phuubaadecchbkwaakhrueng_thuukkhnemaathamraay.doc369.5 KB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article