Skip to main content

วารสาร

น้ำเมา...ตัวก่อความรุนแรงในครอบครัว

1460 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

น้ำเมา...ตัวก่อความรุนแรงในครอบครัว

จากการศึกษาสถิติความรุนแรงในครอบครัวจากหนังสือพิมพ์ปี 2550-2551  โดยมูลนิธิเพื่อนหญิง พบว่า ในช่วงสองปีมีจำนวนการนำเสนอข่าวความรุนแรงในครอบครัวทั้งสิ้น ๙๙๔ ข่าว โดยปี ๒๕๕๐ มี ๕๑๘ ข่าวและลดลงเป็น ๔๒๖ ข่าว ในปี ๒๕๕๑

ขณะที่สัดส่วนของข่าวความรุนแรงในครอบครัวที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยกระตุ้นกลับมีจำนวนมากขึ้น จากร้อยละ ๑๘.๙ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๒๑.๖ ในปี ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นข่าวการฆ่ากันตายในครอบครัวมากที่สุดถึงร้อยละ ๕๓.๓ รองลงมาคือข่าวการฆ่าตัวตายและการทำร้ายกันตามลำดับ

ที่มา: 
รายงานสถานการณ์สุรา พ.ศ.๒๕๕๒ โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
AttachmentSize
namemaatawkaarkkhwaamrunaerngainkhrbkhraw.doc2.69 MB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article