Skip to main content

วารสาร

ผู้ที่ก่อเหตุความรุนแรงเกือบ ๙๐% ดื่มเหล้า

1365 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

ผู้ที่ก่อเหตุความรุนแรงเกือบ ๙๐% ดื่มเหล้า

    จากการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางหนังสือพิมพ์      ๙ ฉบับตลอดปี ๒๕๕๑ โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่า ข่าวสดเสนอข่าวมากที่สุด ๑๗๐ ข่าว (ร้อยละ ๒๗.๕๕) รองลงมาคือ ไทยรัฐ มี ๑๑๘ข่าว(ร้อยละ ๑๙.๑๒)

พบการนำเสนอข่าวประเภทความรุนแรงทั่วไป เช่น ทะเลาะวิวาท ชกต่อย ยกพวกตีกัน ฯลฯ มากสุด มีจำนวน ๑๔๖ ข่าว (ร้อยละ ๓๕.๔๔) รองลงมาเป็นข่าวอุบัติเหตุ ๙๔ ข่าว (ร้อยละ ๒๒.๘๒) และข่าวความรุนแรงในครอบครัว ๖๒ ข่าว (ร้อยละ ๑๕.๐๕)  

นอกจากนี้ยังพบ ผู้ก่อเหตุความรุนแรงมีอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ ๘๗.๒  ขณะที่เหยื่อหรือผู้ถูกกระทำความรุนแรงมีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ ๔๗.๗ ซึ่งหมายถึง ผู้ก่อเหตุมีอัตราการดื่มมากกว่าเหยื่อ ๑.๘ เท่า และเหยื่อกว่าครึ่ง (ร้อยละ ๕๒.๓) ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

ที่มา: 
รายงานสถานการณ์สุรา พ.ศ.๒๕๕๒ โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
AttachmentSize
phuuthiikehtukhwaamrunaerngekuuebryla_90_duuemehlaa.doc3.71 MB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article