Skip to main content

วารสาร

การรับรู้กฎหมายของประชาชนและกลุ่มร้านค้า

1642 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

การรับรู้กฎหมายของประชาชนและกลุ่มร้านค้า

การรับรู้กฎหมายของประชาชนและกลุ่มร้านค้าแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของมาตรการ

 

จากข้อมูลการสำรวจ การบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครบ ๑ ปี พบว่าประชาชนมีสัดส่วนของการรับรู้กฎหมายแตกต่างกันไป คือ มาตรการด้านสถานที่ (ห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มในบางสถานที่) มีผู้รับรู้มากที่สุดถึงร้อยละ  ๙๐ รองลงมาคือมาตรการห้ามจำหน่ายบางเวลา  มีผู้รับรู้ร้อยละ ๗๕.๒ และมาตรการควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขายต่างๆ มีผู้รับรู้ประมาณ ร้อยละ ๖๐-๖๕ เป็นต้น

ขณะที่การรับรู้กฎหมายของกลุ่มตัวอย่างร้านค้า จะมีสัดส่วนของการรับรู้กฎหมายมากกว่าประชาชน เนื่องจากเป็นฝ่ายที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายมากกว่า แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดการรับรู้รายมาตรการพบว่า มีลักษณะเช่นเดียวกันกับประชาชนคือมาตรการที่ซับซ้อนน้อย เช่น ห้ามจำหน่ายหรือดื่มในบางสถานที่ จะได้รับการรับรู้มากกว่ามาตรการที่ซับซ้อนมาก หรือเป็นมาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นใหม่ เช่น มาตรการด้านเวลา มาตรการห้ามจำหน่ายแก่เด็กและเยาวชน เป็นต้น

ที่มา: 
รายงานสถานการณ์สุรา พ.ศ.๒๕๕๒ โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
AttachmentSize
kaarrabruukdhmaaykhngprachaachnaelaklumraankhaa.doc5.35 MB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article