Skip to main content

วารสาร

กลุยุทธ์ลด แลก แจก แถม ยังมีให้เห็นอยู่ไม่น้อย

2875 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

กลยุทธ์ลด แลก แจก แถม ยังมีให้เห็นอยู่ไม่น้อย

ในช่วงปี ๒๕๕๑ (ก.พ.-ก.ย.) มีผู้พบเห็นการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ลด แลก แจก แถม ร้อยละ ๒๓.๔-๒๓.๖ ทั้งนี้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงยังไม่ชัดเจนนัก เมื่อเทียบข้อมูลเดือน ก.พ. ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ 

 

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการพบเห็นการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ ๓ เดือนที่ผ่านมา เปรียบเทียบผลการสำรวจประเมินผล ๓ ครั้ง

 

ที่มา: 
รายงานสถานการณ์สุรา พ.ศ.๒๕๕๒ โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article