Skip to main content

วารสาร

ประชาชนมากกว่าครึ่งผ่านตาสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2254 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

ประชาชนมากกว่าครึ่งผ่านตาสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประชาชนมากว่าครึ่งผ่านตาสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย ๑ สื่อ ใน วัน

 

มีประชาชน ร้อยละ ๕๖.๒ พบเห็นหรือได้ยินสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ ๑ วัน โดยรับสื่อจากโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ ๔๗.๕ รองลงมาคือ ร้านค้าและป้ายกลางแจ้ง ร้อยละ ๑๗.๑ และ ๑๕.๔ ตามลำดับ

 

ตารางแสดงสัดส่วนของประชาชนที่พบเห็นหรือได้ยินสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

ที่มา: 
รายงานสถานการณ์สุรา พ.ศ.๒๕๕๒ โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
AttachmentSize
prachaakrmaakkwaakhruengphaantaasuueokhsnaaekhruuengduuemaelkhl.doc1.32 MB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article