Skip to main content

การมีเพศสัมพันธ์

เรียงตาม:
jpg
document
สภากาชาดไทยการศึกษาพฤติกรรมหลังการดื่มสุรา, การดื่มสุรา, การมีเพศสัมพันธ์ของผู้ติดเชื้อเอดส์, คลีนิกนิรนาม, ศูนย์วิจัยโรคเอดส์, สภากาชาดไทย, การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ไควแควร์, ค่าประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน, การวิเคราะห์ตัวแปรทำนายพฤติกรรมหลังการดื่มสุรากับการมีเพศสัมพันธ์, ประวัติการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มสุรา
อ่านต่อ...