Skip to main content

เด็กไทย

เรียงตาม:
jpg
document
รายงานนี้เป็นเสมือนประมวลสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนไทย ที่จะส่งผลต่อประเทศชาติในระยะยาว และมุ่งเน้นให้รายงานชิ้นนี้เป็นฐานรองรับการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนของกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในอันที่จะผลักดันสร้างสรรค์ให้สังคมไทยน่าอยู่สำหรับเด็กยิ่งขึ้น
อ่านต่อ...
document
การสร้างเสริมสุขภาพเด็กไทยและการดูแลสุขภาพ หู ตา จมูก ช่องปาก รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพในช่องปาก การเลือกแปรงสีฟันและยาสีฟัน เรื่องของการดูแลกลิ่นปาก ข้อปฏิบัติในการดูแลฟันเด็ก โรคฟันผุ วัยรุ่นกับฟันผุ สถานการณ์สุขภาพฉุกเฉินในประเทศไทย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่ดูแลให้ดี
อ่านต่อ...
 ควบคุม เหล้า บุหรี่ เพื่อลดการกระทำผิดของเยาวชน.jpg
document
นโยบายการควบคุมสุราในประเทศไทย, ความเป็นมาของโครงการฯ , ยุทธศาสตร์ลดการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนจากการดื่มแอลกอฮอล์ และตัวอย่างกรณีศึกษา
อ่านต่อ...