Skip to main content

รายงานผลการดำเนินงาน

เรียงตาม:
document
รายงานการประเมิน โครงการประชาสังคมเรียนรู้สู่ชุมชนปลอดภัยด้านอุบัติเหตุทางถนน ปี 2552-2553
อ่านต่อ...
document
รายงานประจำปี ๒๕๕๓ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นการสรุปภาพรวมในปีที่ผ่านมา สสส. มีผลงานเด่นในการสนองตอบต่อนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล หนุนเสริมการทำงานของภาคประชาชน และสนับสนุนการทำงานของภาคีเครือข่าย กระทั่งก่อให้เกิดผลงานในการลดปัจจัยเสี่ยง และเสริมปัจจัยสร้างด้านสุขภาวะจนเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ดังรายละเอียดที่ได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้
อ่านต่อ...
 2.jpg
document
นำเสนอข้อมูลทางวิชาการเพื่อรายงานสถานการณ์และแนวโน้มปัญหาด้านอาหารและโภชนาการของคนไทย ทั้งด้านขาด เกิน และพิษภัย โรคขาดสารอาหาร โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากอาหารและสารพิษ มะเร็งกับอาหาร
อ่านต่อ...
 ปี 2550 โครงการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา.jpg
document
สรุปย่อผลการดำเนินงานแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา , แผนการดำเนินงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ปี 2550, รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2550, แผนปฏิบัติการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ปี 2551 และรายงานการเงิน ปี 2550
อ่านต่อ...