Skip to main content

นโยบายสาธารณะ

เรียงตาม:
document
นับวันผู้คนก็ยิ่งถอยห่างจากตัวเองมากขึ้นทุกขณะในนาทีที่ฝูงชนต่างพากันแข่งขันว่ายทวนกระแสน้ำเพื่อหวังจะพิชิตอีกฟากฝั่งหนึ่ง กระทั่งเมื่อถึงจุดที่เท้าไม่สามารถหยั่งถึงพื้นดินด้านล่าง และพบว่าตัวเองกำลังจะสำลักน้ำตาย เมื่อหันหลังกลับไปมองยังจุดที่จากมา ก็เรียกได้ว่าแทบจะสายเกินจะว่ายกลับ ในเมื่อเห็นแล้วว่า เส้นทางการพัฒนาที่กำลังดำเนินอยู่นี้ได้ทิ้งร่องรอยความวิบัติไว้มากมายเพียงใด หากยังไม่สำนึกตั้งแต่นาทีนี้ บางทีเราอาจไม่มีโอกาสที่จะหวนกลับไปยังจุดที่เราจากมา ถึงเวลาที่เราต้องย้อนกลับมามองที่จุดเริ่มต้น จากจุดที่เล็กที่สุดของหน่วยสังคม ณ หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล ที่ไหนสักแห่ง ทำไมต้องเริ่มต้นจากพื้นที่? คำตอบที่มีอาจคล้ายวลีของขบวนการภาคประชาชนในยุคแรกเริ่มที่ว่า “คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน” จนถึงยุคต่อมาที่มีการกระจายอำนาจและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวาทกรรม “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง”
อ่านต่อ...
document
หนังสือ “นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย : แนวคิด กระบวนการพัฒนาและบทเรียนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ 2 เทศบาล โดยเป็นการอธิบายและบอกเล่าถึงประสบการณ์ในกระบวนการพัฒนา “นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย”
อ่านต่อ...
document
เรื่องราวที่ได้นำเสนอในหนังสือสุขภาพคนไทยได้สะท้อนให้เห็นในมุมที่ดีของการเปลี่ยนแปลง ดังเรื่องการออกกฎหมายเกี่ยวกับด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ แก้ไขปัญหาการทำแท้งและแม่วัยรุ่น การแก้ไขกฎหมายข่มขืน หรือการล่วงละเมิดทางเพศที่ไม่เป็นการซ้ำเติมผู้ที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นทางออกที่ยั่งยืนของปัญหาเรื่องเพศในสังคมไทย และอีกหลายเรื่องราวที่ยังคงคุกรุ่นและเรื้อรังมาหลายปี เช่น ไฟใต้ ภัยแล้ง น้ำท่วม วิกฤตการเมือง โรคภัยในสังคมสมัยใหม่ หนังสือสุขภาพคนไทยจะคอย “จับตา” เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันหาทางออกต่อไป
อ่านต่อ...
document
หนังสือที่เป็นเข็มทิศที่สำคัญแก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการอื่นๆ ที่ก้าวเข้าสู่อาชีพอาจารย์ในมหาวิทยาลัย อาชีพที่สังคมฝากความหวังไว้ค่อนข้างสูง และยังเป็นบทความที่เป็นกำลังใจในการพัฒนางานวิชาการเพื่อสังคม ทั้งยังเป็นหนังสือที่เป็นจุดเริ่มต้นที่กระตุ้นให้เกิดการตกผลึกของสังคมอย่างเป็นปึกแผ่น เป็นบันทึกเวชกรรมในรูปแบบที่สะท้อนประสบการณ์ที่เข้มข้น
อ่านต่อ...
document
นโยบายสาธารณะ มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อองคาพยพของสังคมทั้งทางบวกและทางลบ ประเทศไทยเป็นโรคบกพร่องนโยบายอย่างรุนแรง "โรค" นี้ทำให้ประเทศไทยป่วย การเยียวยาความเจ็บป่วยของประเทศไทยอย่างหนึ่งคือ "กระบวนการนโยบายสาธารณะ"
อ่านต่อ...
jpg
document
เป็นการถอดความและเรียบเรียงจากการนำเสนอ โดย ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ซึ่งกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีประชาธิปไตยตะวันตก พร้อมด้วยการเสนอแนวทางสำหรับประเทศไทยที่ต้องให้ความสำคัญกับความเป็นประชาธิปไตยคือประชาชนปกครองตนเองมากขึ้นไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบเลือกผู้แทนอย่างเดียว อีกทั้งยังรวบรวมทัศนะและมุมมองที่หลากหลายของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแนวคิดของ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
อ่านต่อ...
jpg
document
เป็นการเปิดมุมมอง และนำไปสู่การทบทวนบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะให้ความสำคัญกับแนวทางที่จะสร้างงานวิจัยเพื่อจะก้าวไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีต่อไป
อ่านต่อ...
jpg
document
เป็นชุดความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะในท้องถิ่น โดยได้ฉายภาพของสังคมชนบทไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมุมมองที่สำคัญต่อการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะที่นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและความมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไทย
อ่านต่อ...
document
นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่มีความหลากหลาย
อ่านต่อ...
document
การวิจัยเชิงประเมินกองทุนสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่ ครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของนักวิจัยจาก 9 สถาบันอุดมศึกษา ได้ร่วมกันสร้างกรอบและหลักเกณฑ์การประเมินกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
อ่านต่อ...