Skip to main content

นโยบายสาธารณะ

เรียงตาม:
article
องค์กรทางการสาธารณสุขยังมีศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กรจำนวนมาก รวมถึงปัจเจกบุคคลที่สามารถช่วยนำคุณค่าไปเผยแพร่ตามที่ชุมชนทางการสาธารณสุขสื่อสารประชาสัมพันธ์ องค์กรทางการสาธารณสุขได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชี้ประเด็น และการใช้ประโยชน์จากหน้าต่างแห่งโอกาสที่อาจช่วยสร้างความก้าวหน้าในการทำงาน
อ่านต่อ...
document
แนวคิดเรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การทบทวนความเป็นมาของแนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพ ทบทวนกฎหมายของการส่งเสริมสุขภาพในประเทศต่างๆ และประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
อ่านต่อ...
document
กรอบแนวคิดการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ความเป็นมา กรณีตัวอย่างเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นประสบการณ์จากต่างประเทศ
อ่านต่อ...
 นโยบายสาธารณะ.jpg
document
บอกเล่าเรื่องราวสาระจากเวทีต่างๆ ข่าวสารด้านสุขภาพนานาชนิด และบทบาทภาระงานของเครือข่ายคนทำงานร่วมกันเพื่อร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมไทยต่อไป
อ่านต่อ...
jpg
document
นโยบายสาธารณะที่ดีต้องเป็นกระบวนทางปัญญา กระบวนการทางสังคม กระบวนการทางศีลธรรม จึงจะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย ประเทศจะหลุดจากวิกฤตปัจจุบันไปได้ อุดมศึกษาไทยจะต้องปฏิวัติตัวเอง สร้างความสามารถในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีให้ได้โดยรวดเร็ว
อ่านต่อ...
document
ถอดความเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายวิชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างและสังเคราะห์ความรู้นโยบายสาธารณะ ในเรื่องยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอย่างมีพลัง ประสบการณ์การขับเคลื่อน และบทวิเคราะห์กรณีศึกษา
อ่านต่อ...
 ยุคเปลี่ยนตัวละคร.jpg
document
วารสารพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อชีวิตที่ดี ในเรื่องสุขภาพ ชุมชนเข้มแข็งและวาระนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น กองทุนให้กู้ยืม หลักประกันสุขภาพไทย กองทุนหมู่บ้านภาคประชาชน การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ...
document
การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีความจำเป็นต่อนโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้นโยบายดังกล่าวนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงและนำพาไปสู่สังคมที่น่าอยู่ต่อไป
อ่านต่อ...
document
ประชาธิปไตยมี 2 ระดับซึ่งไม่เหมือนกัน ประชาธิปไตยที่เราเรียกย่อๆ ว่าประชาธิปไตยจริงๆ แล้วคือ ประชาธิปไตยระดับชาติหรือระดับประเทศ ส่วนประชาธิปไตยท้องถิ่นเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ประชาธิปไตยระดับชาติเป็นประชาธิปไตยที่ผ่านผู้แทน แต่ประชาธิปไตยท้องถิ่น เป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองตนเอง
อ่านต่อ...
document
ความหมายของนโยบายสาธารณะ หนทางการพัฒนาในระดับท้องถิ่นของไทย ตัวอย่างนโยบาย และทิศทางในอนาคตของกระบวนการพัฒนานโนบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อ่านต่อ...