Skip to main content

ผังมโนทัศน์

เรียงตาม:
jpg
document
การสร้างภูมิคุ้มกันไม่สูบบุหรี่ให้กับเด็กและเยาวชน,สกัดกั้นอิทธิพลของธุรกิจบุหรี่ในการคุกคามวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชน,การแสดงบทบาทพัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ,การปกป้องเด็กและเยาวชนให้ปลอดบุหี่ทั้งในฐานะผู้เสพและผู้ได้รับควันบุหรี่
อ่านต่อ...