Skip to main content

การแก้ปัญหายาเสพติด

เรียงตาม:
document
เป็นบทเรียนประสบการณ์จากชุมชนต่างๆ ที่สามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน , รายชื่อคณะทำงานโครงการปรับเจตคติสังคมเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ...
document
รายงานการประเมินผลโครงการ, ยาเสพติด, การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, การส่งเสริมยุติธรรมชุมชน, การส่งเสริมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและความยุติธรรม, การจัดตั้งศูนย์ชุมชน, กิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย, สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลอาญากรุงเทพใต้, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดแม่สอด, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา, สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครเหนือ, พลังเครือข่ายยุติธรรมชุมชน, โครงการพลังเครือข่ายยุติธรรมชุมชน แก้ปัญหายาเสพติด
อ่านต่อ...
document
เป็นบันทึกประสบการณ์การทำงานในเชิงการแก้ปัญหายาเสพติดของบุคลากรกรมคุมประพฤติและภาคประชาชนใน 8 จังหวัด 18 ชุมชนทำให้ค้นพบแง่มุมใหม่ที่ถือเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าของเจ้าหน้าที่รัฐในการทำงานร่วมกับภาคประชาชนที่ต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่โดยลงไปเรียนรู้ สัมผัสปัญหาของประชาชน ร่วมกันคิด หาทางออกของปัญหาต่างๆ โดยใช้พลังชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อ่านต่อ...
 ชุดที่ 2 ชุ.jpg
document
ยาเสพติดในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านภูเงิน บ้านบุ่งซวย บ้านโพธิ์ศรี
อ่านต่อ...
 ชุดที่ 1 ชุ.jpg
document
ยาเสพติดในชุมชนภาคเหนือ บ้านแม่ยางห้า บ้านเข็กน้อย บ้านดงป่าซาง
อ่านต่อ...