Skip to main content

รายงานการวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติด

เรียงตาม:
 การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดญ.jpg
document
บรรณานุกรมวรรณกรรมงานศึกษาด้านยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สรุปสาระสำคัญของวรรณกรรมงานวิจัยที่คัดสรร , แผนภาพขั้นตอนและวิธีการจัดเครือข่ายด้านยาเสพติดในชุมชน , พัฒนาการของการจัดเครือข่ายด้านยาเสพติด และความสัมพันธ์ของเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับต่างๆ
อ่านต่อ...