Skip to main content

ห้องสมุด

เรียงตาม:
document
การเขียนคำกล่าวรายงานในพิธิเปิด พิธิปิด พิธีมอบประกาศนียบัตร และการเขียนคำกล่าวของประธานในพิธีต่างๆ จนสามารถนำไปใช้เขียนคำกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านต่อ...
document
วิธีการจัดเตรียมวาระการประชุม วิธีทำบันทึกเสนอที่ประชุม วิธีจดรายงานการประชุมและสามารถนำไปทำหนังสือเชิญประชุม ทำบันทึกเสนอที่ประชุม และทำรายงานการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านต่อ...
jpg
document
คู่มือจัดกิจกรรมเพื่อการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ มีจุดมุ่งหมายให้ครู และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เปิดมิติการเรียนรู้เรื่อง "รู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ" และจะสามารถเป็น "แนวทาง" ที่คุณครูและผู้สนใจสามารถนำไป "ประยุกต์ใช้" ให้เหมาะสมกับนักเรียน และแนวทางการสอนของท่านเอง
อ่านต่อ...
document
การศึกษาลักษณะของบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา หลักการและวิธีเขียนทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา ตัวอย่างและการฝึกการทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดทักษะที่มีประสิทธิภาพ
อ่านต่อ...
document
วิธีเขียนหนังสือราชการที่โน้มน้าวจูงใจผู้รับหนังสือ เพื่อปฏิบัติตามจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป และวิธีเขียนให้เป็นผลดีพร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อให้มีทักษะในการเขียนหนังสือราชการ รวมทั้งศิลปะในการแก้ร่างหนังสือ
อ่านต่อ...
 เรื่อง โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมต่อรายการ นี่แหละชีวิต.jpg
document
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจภาคสนาม การศึกษาวิจัยครั้งนี้เนื่องจากทีมงานรายการ "นี่แหละชีวิต" ต้องการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมรายการต่อรูปแบบ เนื้อหา การบริหารจัดการ รวมถึงความคาดหวังต่อประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการนำเสนอ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากยิ่งขึ้น
อ่านต่อ...
jpg
document
การวิจัยฉบับนี้เป็นการสร้างฐานความรู้เชิงระบบเรื่องสื่อมวลชนกับสุขภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบาย ผู้รณรงค์เพื่อสุขภาพ สื่อมวลชนเอง และผู้วิจัย คณะนิเทศศาสตร์ก็มีจำนวนมาก ถ้าทุกคณะมีอาจารย์และนิสิตนักศึกษาทำการวิจัยเรื่องสถานภาพของการสื่อสารเพื่อสุขภาพ ก็จะยังประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย ต่อการรณรงค์ ต่อการสื่อสารเพื่อสุขภาวะของมหาชน ต่อคณะนิเทศศาสตร์เอง และต่อพฤติกรรมของสื่อมวลชน
อ่านต่อ...
document
คู่มือฉบับนี้ให้รายละเอียดถึงรูปแบบของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กที่ใช้อินเตอร์เน็ต รวมถึงปัญหาทางกฏหมาย เทคโนโลยี และสารพัดวิธีที่ใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อแสวงประโยชน์จากเด็ก หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านในการเข้าใจอินเตอร์เน็ต และดูแลเด็กในปกครองให้เล่นอินเตอร์เน็ตได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น
อ่านต่อ...
document
หลักการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องในเนื้อหา หลักภาษา ถูกต้องตามความนิยม ข้อความชัดเจน รัดกุมและกะทัดรัด และตัวอย่างหนังสือที่ไม่ถูกหลัก
อ่านต่อ...
document
ชุดการเรียนด้วยตนเองสำหรับการฝึกอบรมทางไกล หลักสูตรเขียนหนังสือราชการ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานและทักษะในการเขียนหนังสือราชการ ตัวอย่างหนังสือติดต่อราชการ การทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา บันทึกเสนอที่ประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม คำกล่าวในพิธีต่างๆ
อ่านต่อ...