Skip to main content

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เรียงตาม:
document
คู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพ เป็นการเปลี่ยนจากงานรักษาพยาบาลแบบตั้งรับ มาเน้นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพเชิงรุกของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ซึ่งทำให้ระบบบริการสุขภาพในภาพรวมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดปริมาณผู้ป่วย ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทาง ลดทุกขภาวะอย่างเห็นได้ชัด
อ่านต่อ...
document
คู่มือที่จะทำให้ท่านดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานได้อย่างถูกวิธี อีกทั้งยังเป็นคู่มือที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน ที่จะรู้เท่าทันโรค และดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี
อ่านต่อ...
 10 คำถามน่ารู้สำหรับผู้เป็นเบาหวาน.jpg
document
โรคเบาหวานถ้าเป็นแล้วจะรักษาหายขาดไหม ? เป็นอีกหนึ่งคำถามที่รวบรวมจากผู้เป็นเบาหวานที่มักจะถามแพทย์ และพยาบาล หรือจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้เป็นเบาหวาน
อ่านต่อ...
document
การดูแลตนเองเป็นหัวใจสำคัญของผู้เป็นเบาหวาน ในการควบคุมโรคและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะยาว ผู้เป็นเบาหวานจึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดในการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างกลมกลืน
อ่านต่อ...
document
ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน , อะไรคือ metabolic syndrom , ประเภทของเบาหวาน , ผลกระทบของเบาหวานต่อการดำรงชีวิต , การดูแลเบาหวาน , โภชนบำบัดสำหรับผู้เป็นเบาหวาน , หลักการออกกำลังกายสำหรับผู้เป็นเบาหวาน , ภาวะแทรกซ้อน การป้องกันและการดูแล
อ่านต่อ...
 เรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้เป็นเบาหวานในตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัด.jpg
document
การศึกษาบริบทและทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อความคิด ความเชื่อ การรับรู้ของผู้เป็นเบาหวาน , การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้เป็นเบาหวานและผู้ดูแล , การศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานของผู้เป็นเบาหวานและผู้ดูแล , เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแล และการรักษาผู้เป็นเบาหวาน
อ่านต่อ...