Skip to main content

งานวิจัยเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

เรียงตาม:
 กรณีศึกษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า.jpg
document
การศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า และไม่มีแผลที่เท้า ศึกษาเงื่อนไขทางสังคมที่มีผลต่อการเป็นเบาหวานและมีแผลที่เท้า รวมถึงศึกษาระบบบริการสุขภาพเพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน
อ่านต่อ...