Skip to main content

งานวิจัยเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง

เรียงตาม:
jpg
document
ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้พบว่า การตายด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อแสนประชาการ สูงเป็นอันดับ 4 รายงานการวิจัยฉบับนี้ทำให้เข้าใจถึงชีวิตและพฤติกรรมการดูแสสุขภาพ และได้รูปแบบในการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
อ่านต่อ...
jpg
document
การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพื่อนำไปสู่การค้นหารูปแบบการดูแลที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชน
อ่านต่อ...