Skip to main content

สถาบันครอบครัว

เรียงตาม:
document
การสร้างครอบครัวนับเป็นเรื่องปกติวิสัยในทุกสังคม ทว่ายุคสมัยที่ปัจจัยสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เรื่องปกติวิสัยมีความซับซ้อนมากขึ้น โสด แต่งงาน และหย่า ๓ สถานภาพของคนรุ่นใหม่กำลังส่อเค้าลางของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสถาบันครอบครัวโดยตรง...นี่อาจเป็นข้อมูลในการพยากรณ์อนาคตหรืออาจเป็นสัญญาณเตือนว่า สังคมไทยกำลังจะเผชิญความท้าทายครั้งใหม่จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่สำคัญ...
อ่านต่อ...
jpg
document
รายงานนี้เป็นเสมือนประมวลสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนไทย ที่จะส่งผลต่อประเทศชาติในระยะยาว และมุ่งเน้นให้รายงานชิ้นนี้เป็นฐานรองรับการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนของกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในอันที่จะผลักดันสร้างสรรค์ให้สังคมไทยน่าอยู่สำหรับเด็กยิ่งขึ้น
อ่านต่อ...
34 31 47 รหัสสร้างครอบครัวเข้มแข็ง.jpg
document
สังคมมักมองไม่เห็นว่าการพัฒนาคนและครอบครัวนั้นสำคัญที่สุดคือต้องปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อต่อเรื่องชีวิต ครอบครัวและโลก ไม่ใช่การสงเคราะห์หรือแค่สร้างอาชีพ ไม่ใช่แค่การจับมานั่งอบรม หากแต่การปรับเปลี่ยนวิธีคิดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเปิดโอกาสให้คนคนนั้นมีส่วนร่วม ได้เรียนรู้กับหลายๆ กระบวนการที่เกิด มองไปรอบๆด้าน และคิดออกได้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าและศักยภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน เห็นปัญหา เห็นอดีต ปัจจุบัน เห็นการคาดการณ์อนาคต นำไปสู่กระบวนการขบคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์ จนตัดสินใจหาทางออกด้วยตนเองด้วยสติและการรู้เท่าทัน
อ่านต่อ...
document
ปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นมากมายล้วนมาจากเด็กและเยาวชน และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลากหลายรูปแบบ และในทุกปัญหาเหล่านั้นถูกชี้มาที่สถาบันครอบครัวเกือบทั้งหมด พ่อแม่ไม่รู้จักสั่งสอนลูก ครอบครัวไม่รู้จักดูแลเอาใจใส่ ครอบครัวมีแต่ปัญหา คำถามจึงเกิดว่าสถาบันครอบครัวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยเล็กที่สุดในสังคมแต่สำคัญที่สุดนั้น ได้รับการสนับสนุนเพียงไรในสังคมไทยวันนี้ ที่จะช่วยให้ครอบครัวยืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง และรับภาระหน้าที่บทบาททางธรรมชาติต่อครอบครัวของตนได้อย่างเท่าทัน มั่นคงและมีสติ
อ่านต่อ...
document
วรรณกรรมของสุขภาพที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยในครอบครัว เมื่ออ่านแล้วจะรู้สึกระชุ่มกระชวย และเห็นว่าอายุตามปีเกิดของเราเป็นเพียงตัวเลข แต่อายุทางใจของเรายังอยู่ในวัยเยาว์ เรียกได้ว่ามีหัวใจหนุ่มสาวอยู่ในร่างกายและจิตใจเสมอ
อ่านต่อ...