Skip to main content

เกร็ดความรู้

เรียงตาม:
jpg
document
คู่มือพี่เลี้ยงมีแนวคิดเพื่อรวบรวมวิธีการต่างๆ และประสบการณ์จากกลุ่มพี่เลี้ยงในด้านบทบาทหน้าที่ วิธีการ เทคนิค และเกร็ดความรู้อันเป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพต่อไป
อ่านต่อ...