Skip to main content

ภาษีสุรา

เรียงตาม:
article
The Australian -->วิธีที่เราจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคแอลกอฮอล์อย่างไรนั้นคือความท้าทายที่แท้จริง
อ่านต่อ...
 พ.ศ.2549.jpg
document
สถานการณ์สุราทั้งด้านอุปสงค์ และอุปทาน,ผลกระทบ และการดำเนินมาตรการต่างๆ ที่มีในประเทศไทย
อ่านต่อ...
 เพื่อลดการบริโภคโดยรวม.jpg
document
การลดการบริโภคสุรา, ระบบการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับสุรา, วิธีคิดภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์, ตารางแสดงวิธีคำนวณภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์, แอลกอฮอล์บริสุทธ์, ตารางแสดงการคำนวณภาษีตามมูลค่า, ตารางแสดงการเลือกเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต, การเก็บภาษีตามระบบสองเลือกหนึ่ง, การเก็บภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์, วิเคราะห์อัตราภาษีปัจจุบัน, วิวัฒนาการของการขึ้นภาษี, ตารางแสดงเปรียบเทียบอัตราภาษีเต็มเพดาน, อัตราภาษีที่เก็บตามจริง, วิวัฒนาการของอัตราภาษีสรรพสามิต, วิวัฒนาการของอัตราภาษีสรรพสามิตจัดเก็บตามมูลค่า, มาตรการลดการบริโภคสุราปนเปื้อน, การบริโภคสุรา, ปัญหาสุรา
อ่านต่อ...