Skip to main content

ระบบสุขภาพ

เรียงตาม:
document
หมอนวดไทย เป็นหลักสำคัญหลักหนึ่งของบุคลากรด้านสุขภาพจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศไทยในสังคมปัจจุบัน เพื่อที่จะได้เข้าใจความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่นโยบายสาธารณะและนโยบายรัฐที่เกี่ยวกับสุขภาพ สถานภาพของระบบการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนพื้นบ้านไทย สถานภาพของหมอนวดไทย สถานบริการสาธารณสุข ระบบหลักประกันต่างๆ สิทธิของผู้ป่วย สิทธิประโยชน์ที่ผู้ป่วยพึงได้รับ รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะตามสาขาวิชาชีพของหมอนวดไทย
อ่านต่อ...
document
หนังสือที่ถอดความและเรียบเรียงจากการประชุมวิชาการ "ทางออกวิกฤตสยามด้วยยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างที่ดี เพื่อเผยแพร่ความคิดใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแก่กันในชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ
อ่านต่อ...
document
ลักษณะเด่นข้อหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คือ เป็นผลต่อเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ ในทางเศรษฐกิจสังคมของมนุษย์เอง ปัญหาสุขภาพที่เป็นผลกระทบมาจากสิ่งแวดล้อม อยู่ในวิสัยที่จะเตรียมการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น หรือควบคุมให้ลดน้อยลงไปได้ โดยการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกๆ ส่วนในสังคม
อ่านต่อ...
document
สรุปภาพรวมของกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อใช้จุดประเด็นถกแถลง และอภิปรายใช้เหตุผลต่อกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพในทุกกลุ่มบุคคล อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
อ่านต่อ...
 การจัดการงานวิจัย ระบบสุขภาพ.jpg
document
บทสังเคราะห์ข้อสรุป อันเกิดจากการเรียนรู้ และประสบการณ์จัดการงานวิจัยสุขภาพของ สวรส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายนักวิจัยหลากหลายสาขาที่สะท้อนให้เข้าใจแนวคิด และวิธีการทำงานที่พัฒนาขึ้นมาจากการปรับเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์งานวิจัย ที่มีวิวัฒนาการขึ้นอย่างรวดเร็ว
อ่านต่อ...
document
เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปในหลายเรื่อง ตลอดจนแนวคิดสำคัญที่เกี่ยวกับการปฏิรูประบบสุขภาพ เพราะเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพ ไม่ใช่แค่เรื่องปรับเปลี่ยน ปรับปรุงในส่วนของระบบบริการสาธารณสุขเท่านั้น หากแต่มีความหมายกว้างไกลไปถึงการปฏิรูปวิธีคิด และวิธีการพัฒนามนุษย์และสังคมทั้งหมดเลยทีเดียว
อ่านต่อ...
document
เป็นการทบทวนบทเรียนเพื่อจำแนกให้ผู้สนใจสามารถมองเห็นความหลากหลายประโยชน์ และโทษของกลไกต่างๆ โดยมีการประมวลข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางส่วนเข้ามาประกอบการพิจารณาด้วย แล้วจึงสังเคราะห์ออกมาเป็นข้อเสนอสำหรับพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือขึ้นใช้ในประเทศไทย
อ่านต่อ...
document
หนังสือการ์ตูนเล่มนี้เป็นการบอกเล่าความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ในกรอบความคิดระบบสุขภาพ ผ่านตัวละคร คือ “พ่อสม” และ “ลูกเล็ก” ที่ได้สนทนาโต้ตอบกันทางจดหมาย เรื่องราวทั้งหมดนี้จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างความคิดเห็นจากประสบการณ์ในช่วง 80 กว่าปีในชีวิตของพ่อสมกับประสบการณ์ของลูกเล็กในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งในกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ
อ่านต่อ...
document
ความสำคัญของพลังประชาชนที่แสดงออกในทางการเมืองในรูปประชาสังคมหรือแนวคิดอันเป็นพื้นฐานทางวิชาการ จึงจัดเป็นสัดส่วนสำคัญที่จะต้องจัดระเบียบให้สำเร็จจึงจะสามารถหลอมรวมกำลังมุ่งสู่การปฏิรูประบบสุขภาพโดยมีความจำเป็นของคนไทยเป็นพื้นฐาน
อ่านต่อ...
document
ระบบสุขภาพที่คนไทยต้องการ คือ ระบบที่เน้น “การรุก” เพื่อสร้างสุขภาพดี มากกว่าการ “ตั้งรับ” เพื่อซ่อมสุขภาพเสีย ระบบที่คนไทยทุกคนมีสิทธิ์ในการมีสุขภาพดี เข้าถึงบริการ และข้อมูลข่าวสาร และเป็นระบบที่มีทางเลือกหลากหลายสอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคมไทย
อ่านต่อ...