Skip to main content

ระบบสุขภาพ

เรียงตาม:
document
ด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก ระบบสุขภาพจึงได้รับผลปรับเปลี่ยนไปอย่างมากด้วย ดังนั้นในการพิจารณาวางนโยบาย แนวคิด แผนงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ จำเป็นต้องมองสุขภาพในมุมมองใหม่ๆ และหายุทธศาสตร์ใหม่ที่ใช้การได้ต่อไป
อ่านต่อ...
document
ประสิทธิภาพมีพื้นฐานมาจากแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เนื้อหาต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะปูพื้นฐานความเข้าใจเบื้องต้นถึงแนวคิดดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ความหมายของประสิทธิภาพ กลไกตลาดอันเป็นพื้นฐานของความเข้าใจที่มาของประสิทธิภาพ และเงื่อนไขในระบบสุขภาพที่มีผลต่อกลไกตลาดดังกล่าว ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาเพื่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
อ่านต่อ...
jpg
document
คุณภาพของระบบบริการสุขภาพ เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้ป่วยซึ่งจะต้องตอบสนองความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การใช้ดุลพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งมีความหลากหลายขึ้นกับความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลที่ได้รับ ความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การพิจารณากลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพจึงต้องพิจารณาควบคู่กันไปกับลักษณะของสังคมไทยและปรัชญาเรื่องคุณภาพ
อ่านต่อ...
document
รวบรวมปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเชื่อมโยงกับความไม่เป็นธรรมด้านอื่นๆ และเปรียบเทียบกับความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพที่พบในประเทศอื่น เพื่อเสนอทางออกว่า ประเทศไทยควรวางเป้าหมายระยะยาวเพื่อลดสภาพที่ไม่เป็นเป็นธรรมและบรรลุภายใน 10 ปีข้างหน้าอย่างไร
อ่านต่อ...
document
ร่างกายคนเราจะพัฒนาแบบแยกส่วนไม่ได้ สุขภาพจึงเป็นทั้งหมดทั้งมวลเป็นกรอบของการพัฒนา และถ้าฐานของสังคมแข็งแรงทั้งหมดของสังคมก็จะแข็งแรงมั่นคง ฐานของสังคมคือชุมชน เพราะฉะนั้นระบบสุขภาพชุมชนคือจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
อ่านต่อ...
document
จากดอกไม้ สู่การสร้างเครือข่ายภูเรือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ให้กินอิ่ม นุ่งอุ่น อันจะทำให้สังคมเกิดสุขภาวะที่ยั่งยืน มีอาชีพมั่นคงระบบเศรษฐกิจชุมชนก็เกิด โดยผู้บุกเบิกอาชีพเกษตรกรเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ลุงคำป่วน แห่งภูเรือ จังหวัดเลย
อ่านต่อ...
document
เมื่อสิ่งแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ระบบสุขภาพก็ต้องได้รับการปรับเปลี่ยน เพื่อให้ดำรงอยู่และทำหน้าที่ได้อย่างเห็นผล ในขณะที่ระบบสุขภาพของบ้านเรากำลังเผชิญภาวะวิกฤตระดับที่เรียกได้ว่า "ถึงทางตัน" เราใช้จ่ายเงินมากแต่ได้ผลตอบแทนต่ำ ประชาชนเจ็บป่วยล้มตายด้วยโรคและปัญหาที่ป้องกันได้ ระบบสุขภาพมุ่งการตั้งรับเพื่อการซ่อมสุขภาพแทนที่จะมุ่งที่การรุกเพื่อสร้างสุขภาพ
อ่านต่อ...
document
สถานการณ์ และแนวโน้มเกี่ยวกับปัจจัยของปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสูขภาพ ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งข้อสรุป และข้อเสนอแนะ สำหรับการแก้ไขปัญหาในอนาคต
อ่านต่อ...
document
ปฏิวัติเงียบของความเป็นมาเป็นไปในหลายเรื่อง ตลอดจนแนวคิดสำคัญๆ,การปฏิรูประบบสุขภาพ
อ่านต่อ...