Skip to main content

พฤติกรรมทางเพศ

เรียงตาม:
document
สุขภาพคนไทย 2556 ฉบับครบรอบ 10 ปี ฉบับนี้นำเสนอ รายงานสถานการณ์เด่นในรอบปี และตัวชี้วัด โดยเรื่องพิเศษประจำฉบับนี้ เสนอเรื่อง “ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจเพิ่มพลังพลเมือง” เป็นการจุดประกายทางออกของปัญหารากฐาน หรือเชิงโครงสร้างที่นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคมโดยการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองได้
อ่านต่อ...
100 เรื่องเพศล้วนๆ.jpg
document
คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไวต่อสิ่งกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เพศ ได้รู้เท่าทัน สามารถจัดการกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ควบคุมอารมณ์จิตใจให้มีการเสนอ และสนองที่ถูกต้องตามครรลอง ประเพณี และวัฒนธรรมที่เหมาะสม ปลอดภัยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อม และมีความสุข
อ่านต่อ...
 เรื่องต้องห้ามที่ต้องรู้.jpg
document
การสอนเพศศึกษาไม่ใช่การสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ แต่เป็นการให้ความรู้ ให้รู้จักบทบาทและเห็นคุณค่าของเพศชายหรือเพศหญิงในสังคม ฉะนั้นพ่อแม่จึงมีส่วนมากในการให้ความรู้ในเรื่องเพศศึกษาแก่ลูก ให้ได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติและความเป็นจริง พร้อมๆกับวัฒนธรรม สังคม และพฤติกรรมที่ถูกต้องในเรื่องเพศ
อ่านต่อ...
jpg
document
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน อีกทั้งอยากรู้อยากเห็น อยากลองไปซะหมด ทำให้มีความเสี่ยงอย่างมากในสภาพสังคมปัจจุบัน พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ นำมาซึ่งปัญหาทางสังคมและการดำเนินชีวิต หลายๆ ฝ่ายที่ทำงานเกี่ยวข้องจึงตระหนักและเร่งแก้ไขปัญหา
อ่านต่อ...
 เร่อง ความคิดและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น.jpg
document
วัยรุ่นเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเป็นประเด็นสำคัญที่น่ากังวลเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัญหาอื่นๆ หลายประการ การศึกษาในครั้งนี้มีการศึกษาเรื่องความคิดเห็นและพฤติกรรมทางเพศจากวัยรุ่น เปรียบเทียบกับความคิดเห็นของพ่อแม่และครู
อ่านต่อ...