Skip to main content

สุขภาวะ คืออะไร

เรียงตาม:
document
ในขณะที่ประเด็นสุขภาวะกำลังได้รับความสนใจจากคนไทย กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะจะมีให้เห็นในสังคมเราอย่างแพร่หลาย และปัจจุบันปัญหาที่บั่นทอนสุขภาวะเยาวชนมีมากมายตั้งแต่ อบายมุข ยาเสพติด ความเครียด ความรุนแรง ค่ายเป็นทางออกที่สำคัญอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือช่วยขัดเกลาเยาวชน ให้เป็นคนดีของสังคมได้อีกทางหนึ่ง
อ่านต่อ...