Skip to main content

โทษของสุรา

เรียงตาม:
document
เป็นคู่มือการดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สภาพร่างกายแข็งแรงมีกำลังเข้มแข็ง โดยให้ความรู้ในเรื่อง โภชนาการบำบัด อาหารการกิน ยาสมุนไพรพื้นบ้าน น้ำ การออกกำลังกาย ความฉลาดทางอารมณ์ ความเครียด โรคต่างๆ โทษของบุหรี่และสุรา ความรู้เกี่ยวกับการขับรถ เป็นการให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและความเป็นอยู่แบบอยู่ดีมีสุข
อ่านต่อ...
jpg
document
วรรณกรรมสำหรับเด็กจัดทำขึ้นเพื่อหวังให้เด็กก่อนวัยเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจถึงโทษของบุหรี่ สุราและยาเสพติด เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่พวกเขาจะตระหนักถึงการดำเนินชีวิตโดยไม่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ สุรา และยาเสพติด เด็กๆจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์ ชีวิตสดใส
อ่านต่อ...