Skip to main content

ปัญหาสังคม

เรียงตาม:
 ลังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างไทย.jpg
document
รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพซึ่งเน้นประเด็นหลักที่วิถีชีวิตของคนงานก่อสร้างเพื่อตอบคำถามว่าคนงานก่อสร้างดำเนินชีวิตอย่างไร โดยเฉพาะมีพฤติกรรมสังคม และพฤติอนามัยอย่างไรที่จะนำไปสู่ปัญหาสังคม และสาธารณสุข เพื่อให้ได้ภาพว่าคนงานก่อสร้างมีความเป็นอยู่ทางสังคมและสาธารณสุขอย่างไร และทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
อ่านต่อ...
 ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 กุมภาพันธ์ 2548.jpg
document
จดหมายข่าว สสส. ฉบับนี้ว่าด้วยเรื่องปัญหาของสังคม ผลการสำรวจวัยรุ่นกับความรัก การลดละเลิกบุหรี่ ปัญหาการฟื้นฟูชุมชนภาคใต้ อุบัติเหตุทางจราจรทางบกในช่วงเทศกาล รวมทั้งประมวลสถานการณ์สุขภาพคนไทยปี 2548
อ่านต่อ...
 ผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในประ.jpg
document
การสำรวจสภาพปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในประเทศไทยที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในเขตก่อสร้างเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง ยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ในภาคต่างๆ ของประเทศอย่างเป็นระบบมาก่อน การสำรวจครั้งนี้นับเป็นข้อมูลพื้นฐานในระดับประเทศอันแรกที่จะสะท้อนให้เห็นภาพการดำเนินชีวิต สภาพปัญหาทั้งทางสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
อ่านต่อ...
 นักศึกษา ในหอพัก เขตเทศบาลเมืองน่าน.jpg
document
ผลจากการวิจัยพบว่าหอพักมีหลายลักษณะมีทั้งแบบมีผู้ดูแลและไม่มีผู้ดูแล หอพักที่ไม่มีผู้ดูแลเด็กในหอพักจะมีพฤติกรรมเกินความคาดหมาย พบว่ามีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นเรื่องธรรมดา ฝ่ายชายต้องการแสดงความเป็นชายชาตรี และมีการเก็บสถิติการมีเพศสัมพันธ์ทั้งเพศชายและหญิง การตั้งครรภ์เป็นการรับผิดชอบของเพศหญิงเท่านั้น นักเรียน นักศึกษามีความรู้เรื่องการตั้งครรภ์ไม่ถูกต้อง
อ่านต่อ...
jpg
document
ในสภาพสังคมปัจจุบัน เด็กและเยาวชนเป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ค่านิยมที่ผิดต่อพฤติกรรมการดื่มสุราและสารเสพติดมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากการศึกษา วิจัยและสำรวจจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วไป พฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวมด้วย และเป็นปัญหาระดับชาติที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
อ่านต่อ...
 สุดที่รัก.jpg
document
คำถามที่ทุกคนมักถามอยู่เสมอคือ ทำไมต้องเน้นย้ำกันอยู่ตลอดเวลาถึงเรื่องของแม่ ทั้งนี้เพราะเชื่อกันว่าความสำนึกที่มีต่อแม่นั้น ถือเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่ต้องมีกันอยู่ทุกคนอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยที่ยึดถือว่าลูกต้องมีหน้าที่ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ ซึ่งนอกจากจะทำให้พ่อแม่ได้รับการเลี้ยงดูยามแก่เฒ่าแล้ว ยังถือกันว่าผู้ที่ทำหน้าที่ไม่บกพร่องจะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต แต่จากสภาพการณ์ปัจจุบันเกิดปัญหารุมเร้ามากมายทำให้เชื่อว่าการเน้นย้ำและการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวการรักแม่ จะทำให้ปัญหาหลายอย่างคลีคลายและเบาบางลง
อ่านต่อ...
jpg
document
การศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการบริโภคแอลกอฮอล์ มีการรวบรวมสถิติจากสถานที่ต่างๆ และรวบรวม ผลกระทบ และผลเสียที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งคดีความต่างๆ และผลกระทบต่อครอบครัวด้วย
อ่านต่อ...
document
ปัญหาการไร้สัญชาติของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนในเขตภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เด็กที่เกิดมาไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และยังถูกปล่อยปละละเลย ซึ่งนับวันก็ยิ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาได้
อ่านต่อ...
document
ด้วยความที่ต้องการชี้ให้เห็นว่า ปัญหาต่างๆในสังคมที่เกิดขึ้น เราต่างก็มีส่วนร่วมในการสร้างขึ้นมาทั้งสิ้น ที่สำคัญคือ ต้องการชี้ให้เห็นว่า เหล้า คือ สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสังคม และจะไม่มีประโยชน์เลย หากเรายังคงแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และยังเมินเฉย กับการที่ให้เหล้ากลายเป็นส่วนหนึ่งในการอยู่ร่วมกันภายในสังคม
อ่านต่อ...
document
เมื่อทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีอยู่อย่างจำกัด แต่มีจำนวนผู้ใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อย จึงควรที่จะสร้างความเข้าใจว่าทรัพยากรนั้นเป็นของใคร และควรมีวิธีการจัดการทรัพยากรอย่างไร เพื่อให้ทรัพยกรที่มีนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้เขียนได้สะท้อนแนวทางในการจัดการทรัพยากรจากประสบการณ์ในการพัมนากล้วยไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรไทยที่กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
อ่านต่อ...