Skip to main content

การถอดบทเรียน

เรียงตาม:
document
นำเสนอประสบการณ์ส่วนหนึ่งของ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.)ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเลือกกิจกรรมเด่นมาเพียง 3 เรื่อง ได้แก่ การร่วมคัดค้านงาน TAB-INFO ASIA 2009 การออกค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชนและการร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นๆ ในชื่อ “ห้าหมอ” เข้าไปจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน
อ่านต่อ...
document
"บทเรียนของการถอดบทเรียนในการจัดการความรู้ภาคประชาสังคม" เล่มนี้เป็นความพยายามที่จะทดลองหมุนเกลียวของความรู้ เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของการเรียนรู้ในภาคประชาสังคม ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาคส่วนฐานรากที่สำคัญของสังคมไทย
อ่านต่อ...
jpg
document
การสร้างเสริมสุขภาพเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจอย่างมากและเป็นปัญหาที่ใกล้ตัว นักศึกษาแพทย์เป็นผู้มีส่วนร่วมโดยตรงและในอนาคตจะเป็นผู้นำด้านสุขภาพ จึงจำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้เรื่องหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพจนสามารถนำไปขยายผลต่อเมื่อไปปฏิบัติเวชกรรม
อ่านต่อ...
 กระบวนการเรียนรู้สู่การเท่าทันสื่อ บทสำรวจสถานภาพและก้าวต่อไป.jpg
document
ประเด็นสำคัญของการศึกษาในรายงานฉบับนี้ คือ การสำรวจหาสถานภาพ และลักษณะของ “กระบวนการเรียนรู้” ที่มีอยู่ในกิจกรรมต่างๆ
อ่านต่อ...
document
ยุติธรรมชุมชนไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น แต่ยุติธรรมชุมชนยังเป็นห้องเรียนห้องใหญ่ที่ชาวบ้าน และชุมชนได้เรียนรู้หลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และใกล้ตัวมากที่สุด
อ่านต่อ...
 2ปี บ้านปากครอง21หมู่4ตำบลดอนฉิมพลี.jpg
document
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและบริบทของชุมชน ผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วง 40-50 ปีที่ผ่านมา ขบวนการสร้างงานวิจัยชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมตลอดถึงการนำเรื่องราวของแกนนำชุมชนที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสามารถสร้างสุขให้กับตนเอง และครอบครัวได้ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตามได้อีกด้วย
อ่านต่อ...
document
เป็นการถอดบทเรียนโครงการวิจัยและพัฒนาฯ ภาคเหนือตอนบนซึ่งเลือกประเด็นของการถอดบทเรียน ดังนี้ นครสวรรค์ : ประสบการณ์การพัฒนาวิทยุชุมชนเป็นจุดปฏิบัติการ เรียนรู้ และสร้างสรรค์เมืองปากน้ำโพ พิษณุโลก : ประสบการณ์การขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และเพชรบูรณ์ : ประสบการณ์การสร้างความเข้มแข็งของสภาเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมคนเพชรบูรณ์
อ่านต่อ...
document
เป็นการถอดบทเรียนโครงการวิจัยและพัฒนาฯ ในภาคเหนือตอนบนซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ตาก พะเยา และลำปาง โดยจังหวัดลำปางจะมีแนวทางในการดำเนินการเป็นในลักษณะจังหวัดที่ออกแบบโครงการโดยผู้รับชอบที่แตกต่างจังหวัดอื่นในภาคเหนือตอนบน โดยทั้ง 6 จังหวัดได้เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติจริงในการถอดบทเรียนตามประเด็นที่เป็นความสนใจของแต่ละจังหวัด
อ่านต่อ...
document
เป็นการรวมรวมและเรียบเรียงผลการถอดบทเรียนโครงการวิจัยและพัฒนาฯ ของจังหวัดในภาคใต้ 3 จังหวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียน ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ภูเก็ต และสุราษฎร์ฯ โดยผลงานการถอดบทเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของทีมติดตามประเมินผลภายในจังหวัดเพื่อให้มีความเข้มแข็ง พร้อมที่จะพัฒนาเป็นหน่วยจัดการความรู้ภาคประชาสังคมในแต่ละจังหวัดต่อไปในอนาคต
อ่านต่อ...
document
การถอดบทเรียนของ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมโครงการฯ แม้ว่ารูปแบบการนำเสนอจะมีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน แต่ก็เป็นความหลากหลาย ความงดงาม และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละจังหวัด เป็นความพยายามที่ควรให้กำลังใจในความมุมานะทำในสิ่งที่ยังไม่ถนัดไม่ใช่วิสัยเฉพาะตัวของคนที่ทำงานภาคประชาสังคม
อ่านต่อ...