Skip to main content

การถอดบทเรียน

เรียงตาม:
document
นำเสนอการดำเนินงานของจังหวัดลพบุรี สมุทรปราการ และสระบุรี ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมในประเด็นสุขภาวะของภาคกลาง เป็นการถอดบทเรียนและได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพร่วมกันเพื่อแนะแนวทางสร้างความสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับรายงานจนสามารถผลิตออกมาเป็นฉบับสมบูรณ์ในที่สุด
อ่านต่อ...
document
โครงการวิจัยและพัฒนาฯ ได้ดำเนินการสรุปบทเรียนด้วยการกำหนดประเด็น เนื้อหาในการสร้างความรู้ที่เป็นจุดคานงัดครอบคลุมส่วนที่เป็นกลไกการบริหารจัดการ และกิจกรรมในโครงการ แล้วใช้เทคนิคการสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติเป็นเครื่องมือหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน และถอดความรู้ตามประเด็นที่กำหนดไว้
อ่านต่อ...