Skip to main content

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรียงตาม:
document
รวบรวมองค์ความรู้ หลักคิด หลักปฏิบัติ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเอื้อเฟื้อ ดูแล แบ่งปัน ของชาวตำบลไร่ใหม่พัฒนา
อ่านต่อ...
document
ตำบลบางขุนไทร เป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุกด้าน เนื่องด้วยมีความหลากหลายในชุมชน ทั้งระบบนิเวศน์ เป็นทั้งแหล่งที่อยู่และขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำทะเลชนิดต่างๆ ที่เอื้อต่อการดำรงชีพก่อเกิดเป็นอาชีพทั้งการทำประมงชายฝั่ง การทำนาเกลือ สามารถสร้างเป็นเศรษฐกิจก่อเกิดรายได้ภายในชุมชน หนังสือเล่มนี้ รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในตำบลบางขุนไทร
อ่านต่อ...
document
รวบรวมองค์ความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องของตำบลบ้านแหลมและตำบลใกล้เคียง
อ่านต่อ...
document
ถอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาโต๊ะบีแดในพื้นที่อำเภอยะรัง โดยส่วนหนึ่งจากการทำสนทนากลุ่มโต๊ะบีแดแล้ว สัมภาษณ์องค์ความรู้ภูมิปัญญาของโต๊ะบีแดมารวบรวมสรุป อีกส่วนหนึ่งสัมภาษณ์โต๊ะบีแดรายบุคคล แล้วนำมารวบรวมและเรียบเรียง คู่มือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อคงรักษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาโต๊ะบีแดให้คงอยู่คู่ชุมชน ตลอดจนเพื่อใช้ประกอบการศึกษาเรียนรู้ของโต๊ะบีแดและบุคคลที่สนในทั่วไป
อ่านต่อ...
document
การเปิดพื้นที่ให้เด็กได้เรียนรู้ รับรู้ และสืบสานภูมิปัญญา วัฒนธรรมและการละเล่นของท้องถิ่นของตน จากผู้เฒ่าผู้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านทั้งหลาย เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เด็กไทยพัฒนาภูมิปัญญาของตนต่อท้องถิ่นชุมชน สร้างจิตสำนึกอันดีงามที่จะรักและรักษาท้องถิ่นของตน
อ่านต่อ...
document
สารที่เป็นสื่อกลางให้กับเยาวชนสืบสาน ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับเด็กในสังคมไทยอีกช่องทางหนึ่ง ที่สร้างสรรค์และเรียนรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นของตนเองต่อไป
อ่านต่อ...
document
โสกอีสาน (โฉลกอีสาน) ศาตร์ของการอยู่ การใช้อย่างกลมกลืนกับวิถีธรรมชาติ เป็นหนึ่งในหนังสือชุดภูมิปัญญาวิถีไทอีสาน ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมความรู้ในท้องถิ่น การจัดระบบและนำออกเผยแพร่เพื่อเป็นหลักวิชาที่นำไปใช้ต่อได้ ช่วยฟื้นฟูวิถีการดำเนินชีวิตที่กำลังจางหายไปในสังคมไทย
อ่านต่อ...
-ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน จ.พระนครศรีอยุธยา.jpg
document
"ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน" จิตวิญญาณของความเป็นหมอที่พร้อมช่วยเหลือคนไข้ ไม้หวังลาภยศ ไม่เรียกร้องเงินทอง และมีคุณธรรมจริยธรรมประจำตัว ผู้มีความรู้และความชำนาญเป็นอย่างดี เพียงเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับแง่มุมชีวิตที่น่าศึกษาของบุคคลที่เราเรียกกันว่าหมอพื้นบ้าน
อ่านต่อ...
document
หนังสือถอดความจากวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน นำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายบริบทผ่านการเล่าเรื่อง เช่นด้านการเกษตร การดูแลสุขภาพ หัตถกรรม และด้านวิสาหกิจชุมชน และมีการมองจากมุมของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และตีความด้วยทฤษฎีของการจัดการความรู้
อ่านต่อ...
document
นำเสนอผลงานวิจัย และตัวอย่างของชุมชน องค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาคเกษตร ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจเอกชน องค์กรภาครัฐ และสถาบันการศึกษาที่มีการนำหลักแนวคิด "เศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ จนเกิดผลเป็นรูปธรรม
อ่านต่อ...