Skip to main content

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรียงตาม:
document
รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนอีสาน โดยเรีมจากการเสวนาของปราชญ์ชาวบ้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านอาหาร ด้านยารักษาโรค ด้านสุขาภิบาล และด้านพิธีกรรม ซึ่งเป็นหัวใจของการส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพใจเนื้อหาสาระของภูมิปัญญาดังกล่าว จะถูกนำไปใช้ในหมู่บ้านเชียงเหียน มีการประเมินผลเป็นระยะ แล้วปรับปรุงโดยผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง โดยมุ่งหวังให้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ และขยายเครือข่ายแก่หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป
อ่านต่อ...
document
การอธิบายโดยเห็นภาพจากนามธรรมมาเป็นรูปธรรมถ่ายทอดสื่อออกมาโดยคณะศิลปินพื้นบ้านปักษ์ใต้ ในความหมายถอดรหัสจากมุมมองอาจารย์บุญธรรม ก่อให้เกิดแนวคิดรูปธรรมจนกลายมาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นปักษ์ใต้
อ่านต่อ...
 ชุมชนน่าอยู่ 1.jpg
document
เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ แต่ละแห่งย่อมแตกต่างกันไปศักยภาพ ความพร้อม วัฒนธรรม ค่านิยมของแต่ละสังคม ชุมชน อีกทั้งเป็นความต้องการ ความพึงพอใจของชาวเมืองนั้นๆ เป็นผู้ร่วมกำหนด
อ่านต่อ...
 ชุมชนน่าอยู่ 2.jpg
document
ในแต่ละท้องถิ่นชุมชนนั้น มีวิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของตนเอง ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความน่าอยู่แตกต่างหลากหลายกันออกไปตามลักษณะของท้องถิ่น
อ่านต่อ...
document
การถ่ายทอดเรื่องราวของข้าวพื้นบ้านในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาโดยบทบาทองค์กรชุมชนเพื่อแสดงให้เห็นการดำรงอยู่ของข้าวพื้นบ้านไทย เป็นสิ่งที่ยึดโยงกับการคงอยู่ของชุมชนท้องถิ่น
อ่านต่อ...
 2ปี บ้านปากครอง21หมู่4ตำบลดอนฉิมพลี.jpg
document
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและบริบทของชุมชน ผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วง 40-50 ปีที่ผ่านมา ขบวนการสร้างงานวิจัยชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมตลอดถึงการนำเรื่องราวของแกนนำชุมชนที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสามารถสร้างสุขให้กับตนเอง และครอบครัวได้ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตามได้อีกด้วย
อ่านต่อ...
document
เป็นการนำเสนอ "ภาพเชิงซ้อน" เกี่ยวกับ "ของเล่นพื้นบ้าน" และนำเสนอเรื่องราวของ "กลุ่มคนเฒ่าคนแก่" บ้านป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงรายไปพร้อมๆ กัน เป็นการนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ที่สร้างอัตลักษณ์ของตนขึ้นมาในสังคมไทย จากความสามารถพิเศษในการประดิษฐ์ของเล่นเด็กจำหน่ายและเผยแพร่ชื่อเสียงไปทั่วประเทศ
อ่านต่อ...
document
โดยทั่วไปหมู่บ้านนั้นการบริหารจัดการจะมีการดูแลควบคุมกำกับโดยกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเป็นสำคัญ ทุกระบบจะขึ้นตรงต่อตำบลหรืออำเภอ ดำเนินการตามนโยบายของอำเภอหรือจังหวัดสั่งการ แต่ที่บ้านหนองหน่องบริหารจัดการแบบ "ประเทศหนองหน่อง" มีคณะรัฐมนตรีบริหารจัดการแบบองค์รวมจำนวน 8 กระทรวงหลัก
อ่านต่อ...