Skip to main content

คุตบะห์

เรียงตาม:
document
เป็นการนำเสนอคุตบะห์ที่มีเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์สังคม สร้างความเข้าใจในการพัฒนาตัวเอง ในเมื่ออิสลามถือเรื่องจิตใจเป็นสำคัญ ฉะนั้นต้องให้ความสำคัญกับจิตใจอย่างจริงใจ มิฉะนั้นสุขภาพจิตจะไม่สามารถพัฒนาสู่ความสมบูรณ์ได้ คุตบะห์ทั้ง 63 ตอน จึงเน้นสุขภาพจิตเป็นเบื้องต้น เมื่อจิตใจดีแล้วทุกอย่างก็จะดีหมด
อ่านต่อ...