Skip to main content

โครงการบ้านมั่นคง

เรียงตาม:
jpg
document
วิธีการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงจังหวัดอุดรธานีจะเน้นและให้ความสำคัญกับชุมชน ไม่เน้นหรือยึดโยงกับกรรมการชุมชนเดิม เพราะมีความต้องการจะสร้างคนทำงานใหม่ๆ ขึ้นมา มีการใช้อาสาสมัครมาทำงานกับชุมชนในกระบวนการต่างๆ ซึ่งสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นตลอดทุกกระบวนการคือ ชาวบ้านจะมาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์
อ่านต่อ...
document
โครงการบ้านมั่นคงมีวัตถุประสงค์ จะพัฒนาชุมชนแออัดให้เป็นชุมชนน่าอยู่ที่มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกระบวนการเพื่อสร้างความพร้อม ความสามารถให้องค์กรท้องถิ่น องค์กรชุมชน สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาอื่นๆ ในการร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหาคนจนและที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นร่วมกันต่อไป
อ่านต่อ...