Skip to main content

เศษฐกิจพอเพียง

เรียงตาม:
jpg
document
การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตและเรียนรู้เพื่อพัฒนาอย่างบูรณาการของจังหวัด ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสุขภาพอย่างเชื่อมโยงกัน ทำให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงและความอยู่เย็นเป็นสุข เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นคนทุกคนในจังหวัด
อ่านต่อ...
document
หากประเทศไทยสามารถรักษาจุดแข็งด้านอาหารเอาไว้ได้และพัฒนาเรื่องที่เรามีศักยภาพ จะทำให้คนไทยสามารถอยู่ได้อย่างสุขสบาย แม้ทั่วโลกจะปั่นป่วนจากวิกฤตอย่างไรก็ตาม เรื่องอาหารจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราฟื้นวิกฤติและต่อสู้กับกระแสโลกาภิวัฒน์ได้
อ่านต่อ...
jpg
document
สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และจิตวิญญาณเป็นจิตนาการใหญ่ที่ควรเป็นอุดมการณ์ของมนุษย์ชาติแล้วพยายามแสวงหาปัญญาทำให้สำเร็จ การที่จะทำให้สำเร็จต้องอาศัยการคิดเชิงบวกจึงมีคำว่า ระบบสุขภาพ เพราะสรรพสิ่งดำรงอยู่ด้วยความเป็นระบบ
อ่านต่อ...