Skip to main content

ระบบประชาธิปไตย

เรียงตาม:
document
สถาบันพระปกเกล้าได้ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 ให้เป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติที่มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อสันติสุขสถาพรในสังคมไทย สถาบันฯ ได้จัดการศึกษาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้นำทางความคิดในสังคมได้มาร่วมกันกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ แสวงหาแนวทางการพัฒนาอย่างแท้จริง
อ่านต่อ...