Skip to main content

ทักษะชีวิต

เรียงตาม:
document
คู่มือฝึกอบรม "การจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต" จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนนำร่องทั้ง 40 โรงเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เสริมสร้างทักษะชีวิต เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาสังคมในสถานการณ์ปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต
อ่านต่อ...
document
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตชุดนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือสำรอง โดยเป็นแผนการจัดกิจกรรมของลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 3
อ่านต่อ...
document
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตชุดนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยเป็นแผนการจัดกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
อ่านต่อ...
document
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตชุดนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือสามัญ โดยเป็นแผนการจัดกิจกรรมของลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6
อ่านต่อ...
document
ทักษะชีวิตเป็นความสามารถของบุคคลทั้งความรู้ เจตคติ การปรับตัว และเผชิญสิ่งเร้าในชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพรวมทั้งสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ที่มีทักษะชีวิตที่ดีจะเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ มีความบากบั่นรู้จักแก้ไขปัญหา ปรับตัว พึ่งตัวเอง และป้องกันตัวเองได้ดี
อ่านต่อ...
document
จากการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่ายังมีความรู้และทัศนคติในเรื่องความรักและเรื่องเพศแบบผิดๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียนและการเรียน รวมทั้งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเอดส์ จึงมีการอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อให้เกิดระบบพี่สอนน้องต่อไป
อ่านต่อ...
jpg
document
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน อีกทั้งอยากรู้อยากเห็น อยากลองไปซะหมด ทำให้มีความเสี่ยงอย่างมากในสภาพสังคมปัจจุบัน พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ นำมาซึ่งปัญหาทางสังคมและการดำเนินชีวิต หลายๆ ฝ่ายที่ทำงานเกี่ยวข้องจึงตระหนักและเร่งแก้ไขปัญหา
อ่านต่อ...