Skip to main content

เพศสัมพันธ์

เรียงตาม:
document
การสืบพันธุ์คือสิ่งที่มนุษย์กระทำเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์เอาไว้ มันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าอายหรือต้องปกปิดเอาไว้ เพราะมันคือเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ในมนุษย์ทุกคน หากแต่ต้องเกิดขึ้นมาถึงเวลาอันเหมาะสมและมีความปลอดภัย หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจในตนเองที่จะนำไปสู่การดูแลร่างกายและจิตใจที่เหมาะสม ให้สามารถมีความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและมีความสุข หรือที่เรียกว่า ‘สุขภาวะทางเพศ’
อ่านต่อ...
jpg
document
ทบทวน และวิเคราะห์เนื้อหา แนวโน้มและคุณภาพของสื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องเพศและเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย หนังสือเล่มนี้ เป็นหนึ่งในเจ็ดเล่มที่ทำการวิเคราะห์สื่อประเภทหนังสือพิมพ์ของหกประเทศในภูมิภาคนี้ว่ารายงานข่าวเรื่องเพศและเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยไว้อย่างไรบ้าง
อ่านต่อ...
document
สะท้อนสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของกลุ่มชายชอบชายตามธรรมชาติในสังคมปัจจุบัน และความเข้าใจวิถีชีวิตในสังคม และการมีเพศสัมพันธ์ของชายกลุ่มนี้ เชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพอนามัยในรูปแบบต่างๆ อย่างไร น่าจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ
อ่านต่อ...
jpg
document
ในแต่ละปีมีวัยรุ่นทำแท้งราว 2-3 แสนรายต่อปี นอกจากนี้มารดาวัยรุ่นที่เครียดและหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้ก็จะทิ้งลูกหรือทำร้ายลูก เช่นฆ่าลูกที่ปรากฎตามหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว้นแต่ละวันนี้ ไม่ต่ำกว่า 30 รายต่อปี สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าวัยรุ่นไทยใช้ชีวิตที่เสี่ยงกับเรื่องเพศสัมพันธ์มากขึ้นทุกที
อ่านต่อ...
 เร่อง ความคิดและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น.jpg
document
วัยรุ่นเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเป็นประเด็นสำคัญที่น่ากังวลเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัญหาอื่นๆ หลายประการ การศึกษาในครั้งนี้มีการศึกษาเรื่องความคิดเห็นและพฤติกรรมทางเพศจากวัยรุ่น เปรียบเทียบกับความคิดเห็นของพ่อแม่และครู
อ่านต่อ...
document
มะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาที่ควรให้ความสำคัญ นี่จึงเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมกลูก เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุ และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก
อ่านต่อ...
document
เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น พ่อและแม่ควรจะสื่อสารอย่างไร เพื่อทำความเข้าใจกับลูกเรื่องความรัก และเพศสัมพันธ์ พ่อแม่คือบุคคลในครอบครัวที่ควรให้คำแนะนำกับลูกอย่างเหมาะสมในเรื่องของความรัก
อ่านต่อ...
document
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ และการป้องกัน
อ่านต่อ...
document
ข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับยาคุมชนิดฉุกเฉินเพื่อให้ผู้หญิงสามารถใช้ยาได้อย่างถุกวิธี ป้องกันปัญหาการตั้งท้องเมื่อไม่พร้อมและช่วยลดวามเสี่ยงที่ผู้หญิงต้องเผชิญกับความไม่ปลอภัยจากการทำแท้ง
อ่านต่อ...
document
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความรัก ความสัมพัน์ และเพศสัมพันธ์ เพื่อตอบคำถามต่างให้กระจ่างชัด เป็นการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างถูกต้อง
อ่านต่อ...