Skip to main content

กระบวนการพัฒนาชุมชน

เรียงตาม:
document
น้ำเกี๋ยน เป็นชุมชนชนบทแห่งหนึ่งที่มีกระบวนการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จากปัญหาการพนัน ยาเสพติด การตัดไม้ทำลายป่าจนเกิดเป็นวิกฤตของชุมชน ชาวบ้านจึงใช้วิกฤตในการร่วมมือร่วมใจจนแก้ปัญหาของชุมชนจนประสบความสำเร็จ น้ำเกี๋ยนพยายามเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จนกลายเป็นชุมชนตัวอย่างของการพัฒนา แต่ชาวบ้านที่นี่เรียกชุมชนของเขาว่า"ชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน"
อ่านต่อ...