Skip to main content

หลักสูตรท้องถิ่น

เรียงตาม:
document
ด้วยสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในระบบ ซึ่งปรากฏว่าคุณภาพของผู้เรียนตกต่ำลงหลายด้าน โดยเฉพาะสถานการณ์ โดยทั่วไป ที่ปรากฏว่าผู้เรียนประสบปัญหาในการปรับตัว การเลือกประกอบอาชีพ มีความทุกข์ในการดำเนินชีวิตมากขึ้น และการไม่สามารถสืบทอดบทบาทของคนรุ่นพ่อแม่ ในการสร้างสรรค์ครอบครัวและชุมชนได้ นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งในปัจจุบัน แต่ในอีกด้านหนึ่ง การจัดการศึกษาทางเลือกโดยบทบาทของหน่วยงานนอกระบบ กำลังมีพัฒนาการอย่างน่าสนใจในการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนในฐานของสังคม ทรัพยากร วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน ภายใต้ความเชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์มีความแตกต่างหลากหลาย ดังนั้น รูปแบบการเรียนรู้ต้องมีความแตกต่างหลากหลายด้วย
อ่านต่อ...
document
หลักสูตรท้องถิ่นฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพตามครรลองการเป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
อ่านต่อ...
document
เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับปฏิบัติการสอนของครูประจำการ และเน้นความสำคัญเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา สปช.และมายา ได้พัฒนาเด็กอีสานสมองใสขึ้นเพื่อศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นโดยเฉพาะหลักสูตรท้องถิ่นและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารจัดการหลักสูตรท้องถิ่นและการจัดการเรียนรู้ที่ท้องถิ่นชุมชนมีส่วนร่วมต่อไป
อ่านต่อ...