Skip to main content

กลุ่มออมทรัพย์

เรียงตาม:
document
บทเรียนจากหนังสือเล่มนี้เป็น 1 ในจำนวนทั้งหมด 57 เรื่องที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สังเคราะห์เรื่องอื่นๆ นักวิชาการ และปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้เกิดการเติมเต็มด้านแนวคิดและประสบการณ์จากหลากหลายมุมมอง
อ่านต่อ...
document
บทเรียนของชุมชนหนองหญ้าม้าเป็นกรณีศึกษาเฉพาะชุมชนที่มีบริบทเฉพาะชุมชนเข้มแข็ง มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่ชุมชนอื่นไม่สามารถนำไปใช้หรือเลียนแบบได้ทั้งระบบไม่ได้ จะต้องมาศึกษาเรียนรู้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ศึกษาการพัฒนาการของกลุ่มออมทรัพย์หนองหญ้าม้ามาใช้ในการสร้างกลุ่มในแบบฉบับของตนเอง
อ่านต่อ...
document
การรวมกลุ่มกันของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิต ตามแนวคิดของครูชบ ยอดแก้วในรูปของกองทุนหมุนเวียนชาวบ้านซึ่งบริหารจัดการโดยผู้นำชุมชนและอาศัยเงินทุนของพวกเขาเองเป็นครั้งแรกในจ.สงขลาสามารถแสดงบทบาทในการพัฒนาสร้างหลักประกันชีวิตให้กับชาวบ้านในจังหวัดได้เป็นอย่างดี และปัจจุบันขยายผลไปต่างจังหวัดและเครือข่ายอื่นอีกเป็นจำนวนมาก
อ่านต่อ...