Skip to main content

นวัตกรรม

เรียงตาม:
document
ผลิตภัณฑ์ขนมเด็ก ทั้งผลิตภัณฑ์ขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ อาหารจานด่วน อาหารสำเร็จรูปที่วางขายตามท้องตลาดทั่วๆ ไป อาหารเครื่องดื่ม และขนมเหล่านี้มีส่วนประกอบของน้ำตาลจำนวนมาก ทำให้เด็กไทยได้รับน้ำตาลเข้าไปในชีวิตประจำวันจำนวนมากมาย การทำให้เด็กคุ้นเคยกับความหวาน ตั้งแต่วัยทารกมีโอกาสนำไปสู่การติดหวานเมื่อโตขึ้น การบริโภคน้ำตาลมากเกินควรในกลุ่มเด็กทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
อ่านต่อ...
document
โครงการสังคราะห์ความรู้โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2550-2552 เรื่องราวความภาคภูมิใจของผู้คนหลากหลาย กับนิยามคำว่า "นวัตกรรม"
อ่านต่อ...
document
รวบรวมและเรียบเรียงเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้ แนวคิด ความหมาย และประสบการณ์อันหลากหลายของทั้งบุคคล และชุมชนที่ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้
อ่านต่อ...
document
เรียงร้อยเรื่องราวความผูกพันของปู่ไพกับหลานที่พิการทางร่างกาย และสมองตั้งแต่วัยเด็ก รวมถึงวิถีคิด และภูมิปัญญาท้องถิ่นของปู่ไพที่คิดประดิษฐ์เครื่องเล่นที่หลากหลาย แต่สามารถใช้บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพหลานชายให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้จนเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปซึ่งนับเป็นนวัตกรรมทางสุขภาพที่ยิ่งใหญ่
อ่านต่อ...
jpg
document
หนังสือเล่มนี้ เป็นหนึ่งในจำนวน 65 เรื่อง เป็นบทเรียน และประสบการณ์การทำงานของวิทยุชุมชนบ้านจำรุงที่นับจากวันเปิดสถานีจนมาถึงปัจจุบัน “ชุมชนบ้านจำรุง” แห่งนี้จึงก่อเกิด “สุขภาวะ” อย่างทั่วถึงกันทั้งชุมชนเนื่องจากหัวใจของวิทยุชุมชนที่นี่คือ “คน” ของบ้านจำรุง
อ่านต่อ...
jpg
document
กรณีเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดกระบี่ จะเป็นกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดีในหลายเรื่องรวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ โดยใช้กองทุนเป็นเครื่องมือ เป้าหมายให้ผู้สูงอายุ เป็นผู้คิด ผู้จัดการและรับผลประโยชน์เอง มิใช่เป็นผู้รอรับเหมือนที่ผ่านมา อันจะนำไปสู่การฟื้นคุณค่า และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เกิดขึ้นต่อสังคม
อ่านต่อ...
document
บทเรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้สังเคราะห์กับนักวิชาการ และปราชญ์ชาวบ้านเพื่อให้เกิดการเติมเต็มในเรื่องแนวคิดและความหลากหลายมุมมอง
อ่านต่อ...
document
ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ มีแนวคิดในการสร้างความดีให้กับสังคม ในรูปแบบของการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ครอบครัว และประเทศชาติ
อ่านต่อ...
0001.jpg
document
การที่เครือข่ายใบชะโนดมีความเข้มแข็งและสามารถยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากทุกคน "มีใจเดียวกัน" ที่จะพัฒนาความคิดสู่การปฏิบัติโดย "มีผู้นำที่มีความสามารถและเป็นที่ยอมรับ" กอรปกับทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิม คือ "ภูมิปัญญา" "ทรัพยากรธรรมชาติ" และ "คนที่เปี่ยมด้วยความเสียสละอย่างแท้จริง"
อ่านต่อ...
document
ความสำเร็จของกลุ่มรักษ์เขาชะเมานั้น มาจากการเชื่อมโยงชุดความรู้ให้เข้ากันโดยใช้ทุนทางสังคมอย่างคุ้มค่า จากนั้นนำไปเกาะเกี่ยวกับสำนึกทางการเมือง กระบวนทางการเมืองต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วม และจะเกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันโดยปริยาย กิจกรรมค่ายหลากหลายรูปแบบสอนให้เยาวชนผูกโยงตัวเองกับชุมชน และในที่สุดก็กลมกลืนกับแนวคิดการสร้างชุมชนเป็นสุข
อ่านต่อ...