Skip to main content

ระบบบริการสุขภาพ

เรียงตาม:
document
ประมวลข้อมูลสถานการณ์สุขภาพประจำปี โดยหยิบยกประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวโยงกับสุขภาพในมิติทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญามานำเสนอ และเรื่องพิเศษประจำฉบับคือ เพื่อสุขภาวะมวลมนุษย์หยุดความรุนแรง โดยต้องการให้สังคมมอบความรักและความปรองดองกัน เปลี่ยนสองมือที่ทำร้ายกัน มาเป็นสองมือที่มีพลังในการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ
อ่านต่อ...
document
นำเสนอภาพขับเคลื่อนของขบวนการคุ้มครองผู้บริโภคของสังคมไทยในมิติต่างๆ อาจกล่าวได้ว่ามิได้มีฐานะเพียงปัจเจก แต่ในฐานะของพลังพลเมือง โดยยึดหลักการนำเสนอให้เห็นถึงพลังผลักดันที่นำไปสู่ความสำเร็จ หรือการขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดทิศทางของการพัฒนาที่ดีขึ้น
อ่านต่อ...
jpg
document
การสรุปบทเรียนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การลงมือปฏิบัติจริง มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้เป็นต้นแบบในการส่งเสริมการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร และเป็นแนวทางการพัฒนางานอาชีวอนามัยสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบอื่นๆ ในระดับปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อ่านต่อ...
jpg
document
ยุคที่ 2 ของการสาธารณาสุขไทย เล่มนี้จะให้เห็นภาพสะท้อนวิกฤตระบบบริการสุขภาพ และการพัฒนาหลักสูตรการผลิตบุคลาการสาธารณสุขที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์
อ่านต่อ...
jpg
document
รูปแบบระบบบริการสุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดว่าความต้องการแพทย์ในอนาคตจะเป็นเช่นไร ความชัดเจนของรูปแบบระบบบริการสุขภาพในอนาคต จึงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญที่จะกำหนดทิศทางแพทยศาสตร์ศึกษาต่อไป
อ่านต่อ...
jpg
document
พยาบาลมีพันธะสัญญาที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยถ้วนหน้า ซึ่งจะสำเร็จได้โดยการปฏิรูประบบบริการสุขภาพไทยให้มีพยาบาลวิชาชีพประจำ ในทุกสถานบริการสุขภาพใกล้บ้าน
อ่านต่อ...
document
“การส่งเสริมสุขภาพ” อาจเป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับสังคมไทยที่ต้องการคำอธิบายและนำเสนอรูปธรรมที่จะนำไปสู่ความเข้าใจ และการตระหนักรู้ในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่ามีความแตกต่างจากทัศนคติที่มีต่อสุขภาพแบบไทยๆ มากน้อยเพียงใด
อ่านต่อ...
document
ผลจากโครงการศึกษาวิจัยการใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข การถอดบทเรียนจากการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและกิจกรรม
อ่านต่อ...
document
ในสถานการณ์ที่สังคมสั่งสมบ่มเพาะความขัดแย้งและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การฟื้นฟูสุขภาพสังคมจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจและทักษะการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติ เพื่อให้สามารถสร้างสังคมสุขภาวะ คือ สังคมที่ดี สังคมที่มีสันติภาพ มีความอดทนอดกลั้นต่อความขัดแย้ง แตกต่าง และเป็นสังคมที่ให้โอกาสแก่สันติวิธี เพราะสุขภาพดี แยกไม่ออกจากการมีสังคมที่ดี
อ่านต่อ...
jpg
document
ระบบบริการปฐมภูมิพัฒนามาจากรากฐานแนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน ที่มีอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในการทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง ประชาชนและสังคมยอมรับ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายที่ชุมชนและประเทศรับผิดชอบได้ และเป็นส่วนที่ประกันความเป็นธรรมของสังคมในด้านสุขภาพ
อ่านต่อ...