Skip to main content

พระธรรมฐิติญาณ

เรียงตาม:
document
โดยทั่วไปหมู่บ้านนั้นการบริหารจัดการจะมีการดูแลควบคุมกำกับโดยกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเป็นสำคัญ ทุกระบบจะขึ้นตรงต่อตำบลหรืออำเภอ ดำเนินการตามนโยบายของอำเภอหรือจังหวัดสั่งการ แต่ที่บ้านหนองหน่องบริหารจัดการแบบ "ประเทศหนองหน่อง" มีคณะรัฐมนตรีบริหารจัดการแบบองค์รวมจำนวน 8 กระทรวงหลัก
อ่านต่อ...