Skip to main content

นโยบายสาธารณสุข

เรียงตาม:
document
กระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ แต่ยังไม่เป็นที่ตระหนักรู้อย่างกว้างขวางนัก จึงได้รวบรวมและบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างละเอียด และมีชีวิตชีวา อันจะเป็นเครื่องช่วยให้สาธารณชนเข้าใจ และเห็นคุณค่ากว้างขวางออกไป
อ่านต่อ...
 การวิเคราะห์ระบบกระประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ.jpg
document
มีการรวบรวมประเด็นสำคัญที่สะท้อนให้สังคมไทยได้ศึกษาทำความเข้าใจกับแนวโน้มวิวัฒนาการการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพที่มีพัฒนาการขึ้นอย่างรวดเร็ว และประมวลตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
อ่านต่อ...
jpg
document
เป็นการแนะนำแนวคิด แนวทาง แนวปฏิบัติของการสร้างนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อให้ผู้สนใจ ผู้ปฏิบัติการในทุกฝ่ายสามารถเริ่มต้นทดลองและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อผลักดัน ปรับปรุง แก้ไขนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในแต่ละที่
อ่านต่อ...