Skip to main content

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ

เรียงตาม:
document
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งมีสาระจำนวน 6 หมวดดังนี้ สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และบทกำหนดโทษ
อ่านต่อ...
document
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเป็นแนวคิดที่สำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำเนินนโยบายหรือโครงการใดๆ ภาครัฐ เอกชน และสังคม ได้แสดงถึงความห่วงใยและความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนและมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดีและมุ่งให้ประชาชนมีทางเลือกที่จะก่อให้เกิดสุขภาพที่ดี
อ่านต่อ...