Skip to main content

บทบาทของผู้นำ

เรียงตาม:
document
ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาวะผู้นำเพื่อเป็นก้าวแรกไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ การใช้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาองค์กรให้มีความแข็งแร่ง ลดจุดอ่อน เพื่อให้องค์กรเป็นสถานที่ทำงานที่ดีสำหรับบุคลากร
อ่านต่อ...
document
จุดตายของแผนชุมชน คือ ความไม่ต่อเนื่องทำจบแล้วเสร็จที่ผ่านมาหลายชุมชนมองแผนฯ ว่าคือเป้าหมาย ทำเพื่อให้ได้แผนชุมชน ได้ข้อมูล ได้แผนงาน รวมเป็นเล่ม แล้วส่งอำเภอ จังหวัด หรือสภาพัฒน์ แล้วก็รอ แต่หนองกลางดงไม่ได้มองว่าแผนชุมชนคือเป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือที่จะทำอย่างไรให้ชาวบ้านจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
อ่านต่อ...