Skip to main content

ความหมาย ประโยชน์ และปัจจัย

เรียงตาม:
 การศึกษาสภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมกีฬา.jpg
document
การวิจัยเชิงสำรวจเพื่อศึกษาสภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา ทั้งระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ กลุ่มตัวอย่างการวิจัยจะเป็นสถานศึกษา และกลุ่มตัวอย่างประเภทบุคคล มีมีการนำเสนอข้อมูลทั้งประเภทข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
อ่านต่อ...