Skip to main content

ปัญหาทางสังคม

เรียงตาม:
 จุดเริ่มของการพัฒนาเด็กและเยาวชน.jpg
document
ครอบครัวและสังคมไทยมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นสังคมเอื้ออาทรไปสู่สังคมวัตถุนิยม ส่งผลให้ครอบครัวแตกสลายและมีการเลี้ยงลูกด้วยเงินมากกว่าความรัก และขาดความเข้าใจในตัวเด็กและเยาวชน และเมื่อยิ่งโตขึ้นการพัฒนาเด็กยิ่งแย่ลงเนื่องมากจากพ่อแม่ไม่รู้ถึงพัฒนาการในการเลี้ยงดู สภาวะแวดล้อมของครอบครัวไม่เหมาะสมซึ่งจะส่งผลต่อการเลี้ยงดู การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กต่อไป
อ่านต่อ...