Skip to main content

พรบ.คุ้มครองเด็ก ปี 2546

เรียงตาม:
document
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ปี 2546 ให้อำนาจคณะกรรมการเข้าแทรกแซง ดูแลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้อยู่ในสภาพที่มีมาตรฐานในการดำรงชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการตามวัย และให้รัฐเข้าไปปกป้องคุ้มครองสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้เด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยง หรือได้รับอันตรายหรือมีปัญหาด้านต่างๆ
อ่านต่อ...